SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Gustavsbergs Simsällskap Policy

 

Syftet med detta dokument är att sammanfatta av styrelsen fattade policybeslut och att ur styrelseprotokoll samla ställningstagande till återkommande frågeställningar. Dokumentet ersätter inte på någon punkt föreningens stadgar och i eventuella motsägelsefulla tolkningar gäller stadgarna före policydokumentet.

 

Det står styrelsen fritt att revidera dokumentet i samband med styrelsemöte. 

 

Senaste uppdateringen av policydokumentet gjordes 2016-02-10 i samband med prisjustering av tränarersättning.

 

Simträning

Vid simträning skall samtliga simmare vid inpassage uppvisa sitt simkort vid badets entré. Klubben har avtalat med simhallen att tydligt informera om vikten av detta för att undvika merarbete för personalen.

 

Simtränare skall vara ombytta och använda simklubbens tröja.

 

Simtränarna skall verka för att nytillkomna barn introduceras socialt i gruppen. Det är föräldrarnas ansvar att informera tränaren om aktuella kontaktuppgifter. Om barnet inte skall närvara vid träning skall föräldrarna meddela tränaren om detta innan träningspasset. Respektive tränare meddelar sin grupp hur detta skall ske.

 

Simtränarna skall uppmuntra, berömma och ge alla barn samma uppmärksamhet.

 

Simtränarna skall se till att träningen upplevs som kul av samtliga simmare. 

 

För våra tävlingsgrupper har vi särskilda närvarokrav samt krav på deltagande vid tävlingar.

 

Tävling- och träningsinriktning

GSS bedriver simträning med en inriktning på bredd och att det ska finnas plats för alla. Vi uppmanar alla att träna för tävling och beroende på vilken grupp man simmar i kommer det att erbjudas mer eller mindre antal tävlingar, både externt och internt.

 

Föräldranärvaro vid simträning/tävling

Vid barnens simträning hänvisar vi föräldrarna till badets kafeteria. För de som inte vill lämna sina barn i entrén finns möjligheten att lämna och hämta barnen i ”glasburen”.  Vid de tillfällen som föräldrar följer med in i simhallen skall man vara ombytt enligt simhallens policy.

 

Ansvar för barnen i simhallen vid simträning 

Ansvarig tränare är ansvarig för all verksamhet som sker i simhallen under träningstiden. Gränsen för tränaransvaret i simhallen går vid den så kallade ”glasburen”. Det innebar att i omklädningsrummet, både före och efter träningstiden, är föräldrarna ansvariga för sina barn. Simhallspersonalen kan inte förväntas ta mer ansvar för våra simmare än för ordinarie simhallsbesökare.

 

Simtävlingar

Barnen skall uppmuntras att delta i simtävlingar. Vid tävlingarna ansvarar respektive simtränare för sina deltagande simmare.

 

Föräldrar ansvarar för att barnen har relevant packning omfattande kläder, ombyte, mat och dryck.

 

Styrelsemöten

Vid styrelsemöten erbjuds de närvarande kaffe och smörgås.


Föräldraengagemang

Krav ställs på att en förälder till varje barn som tränar i teknik- eller tävlingsgrupper, det vill säga två eller fler simpass per vecka, engagerar sig som funktionär, tränare eller styrelserepresentant i klubben. För övriga simgrupper skall föräldrar engagera sig i klubbens aktiviteter vid minst ett tillfälle per termin.


Information 

Klubbinformation publiceras på klubbens hemsida, på Facebook-sidan samt ibland även på anslagstavlan i simhallen. Tränarna informerar föräldrar kontinuerligt gällande träning och tävling.

 

Träningsavgifter

Träningsavgift betalas per termin och medlemsavgiften betalas en gång per år. Uppsägning ska meddelas GSS senast 30 juni respektive 30 november för att underlätta för klubben att planera simgrupperna.

 

Betalningsuppgifter angående terminsavgifter skickas tillsammans med kallelse till terminens simträning.

 

Vid utebliven betalning skickas påminnelse och om inte betalning inkommer efter två veckor spärras simkortet och simmaren förlorar sin plats.

 

Om en simmare inte kan fullfölja träningen på grund av skada eller sjukdom och mer än halva terminen återstår återbetalas 25 % av avgiften; om mindre än halva terminen återstår återbetalas inget; om simmare slutar av annan anledning sker ingen återbetalning.

 

För medlemmar som tillkommer efter halva terminen betalar klubben bara 50 % av avgiften till simhallen. Det möjliggör en reducerad avgift.

 

Intagning

Intagning och placering i de olika teknik-grupperna sker enligt Simlinjens kriterier (se Svenska simförbundet).

 

Aktiva simmare från annan klubb som önskar byta till Gustavsbergs Simsällskap ska om möjligt beredas plats.

 

Engagemang som tränare i klubben kan ge förtur till plats för barn efter beslut av huvudtränaren.

 

Tränarersättning

Ersättning till ungdomstränarna i simlinjegrupperna:

  • 60 kr per timme, assisterande tränare, outbildad
  • 120 kr per timme, assisterande tränare, utbildad
  • 170 kr per timme, ansvarig tränare

Ersättning till ungdomstränare för tävlingsgrupp:

  • 100 kr per timme, assisterande tränare tävlingsgrupp, outbildad
  • 140 kr per timme, assisterande tränare tävlingsgrupp
  • 200 kr per timme, ansvarig tränare tävlingsgrupp

Ersättning vid tävling:

  • 250 kr vid Utmanaren
  • 250 kr vid tävling halvdag
  • 500 kr vid tävling heldag

Förutsättning för utbetalning av tränarersättning är att tränaren uppfyllt sina åtaganden avseende träning, följt klubbens policys, rapporterat in närvarokorten i systemet, hanterat information till föräldrar.

 

Inrapportering av genomförda träningar som underlag för löneutbetalning ska ske löpande, dock senast två veckor efter terminsavslut. Efter det uteblir betalningen.

 

Ungdomstränare som deltar som ansvarig för simmare vid extern tävling ersätts med 500 kr per tävlingsdag.

 

Vuxentränare ersätts med befrielse från träningsavgift för ett barn i familjen.*

 

* En vuxen kan endast ersätts med befrielse från träningsavgift för ett barn i familjen oavsett om den har flera uppdrag i GSS. Familjekoppling måste dokumenteras i SportAdmin.

 

Styrelseersättning

Styrelseersättning utgår och ersätts med befrielse från träningsavgift för ett barn i familjen.*

 

* En vuxen kan endast ersätts med befrielse från träningsavgift för ett barn i familjen oavsett om den har flera uppdrag i GSS. Familjekoppling måste dokumenteras i SportAdmin.

 

Reseersättning och traktamente

För resor till tävlingar eller för att utföra ärenden i klubbens namn ersätts resor med egen bil med 15 kr per mil.

 

Föräldrar som skjutsar simmare ersätts inte.

 

Tränare ersätts med traktamente på 75 kr per måltid vid tävlingar och läger om inte klubben står för kostnaden på annat vis.

 

Transferkostnader vid byte av simklubb

När en simmare byter från en annan klubb, för att börja träna och tävla för GSS, så står GSS för transferkostnaden som Svenska Simförbundet tar ut. I de fall en GSS-simmare byter till en annan simklubb så står GSS inte för några kostnader. 

 

Dopning

Föreningen står helt bakom Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets policy i dopingfrågor. Föreningen tar starkt avstånd från all användning av prestationshöjande medel samt droger.

 

Jämställdhet, mobbing och rasism

Ingen kränkande särbehandling får förekomma på grund av kön, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse eller sexuell läggning. Föreningen står helt bakom Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida om Trygg Idrott.